Usluge

Knjigovodstvene usluge za preduzeća

  • knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
  • knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
  • izrada blagajne
  • evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
  • obračun zarada, naknada i ostalih primanja regulisanih Zakonom o porezu na dohodak gradjana
  • obračun i evidencija poreza na dodatu vrednost
  • izrada periodičnih i završnih računa
  • kontakt sa nadlenom upravom prihoda
  • prijave i odjave radnika
  • pružanje stručnih saveta u vezi primene zakona i formiranja dokumentacije

Usluge obavljamo u svojim prostorijama, koje su za to adekvatno opremljene. Izuzetno se usluga obavlja u prostorijama klijenta ukoliko je ugovorena usluga konsaltinga ili se pretežni deo operativnog poslovanja klijenta obavlja od strane njihove službe i na njihovoj opremi.